జ్యోతిష్యం – 6వ భావం – 12 భావాలతో సిగ్నఫీకేసన్స్ – పలితాలు

జ్యోతిష్యం – 6వ భావం – 12 భావాలతో సిగ్నఫీకేసన్స్ – పలితాలు

ఈ విడియోలో 6వ భావముతోటి మిగత 12 భావాలతో ఉన్న సిగ్నఫీకేసన్స్ బట్టి 12 భావాలు ఎలాంటి పలితాలు ఇస్తాయని వివరించడం జరిగింది

One thought on “జ్యోతిష్యం – 6వ భావం – 12 భావాలతో సిగ్నఫీకేసన్స్ – పలితాలు

  1. నోట్స్ చాలా బాగుంది sir
    Ithe significations
    Position status
    మొదలైన వాటి గురించి వివరించ వలసిందిగా ప్రార్థన

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share: