రాహు మహాదశలో – భుక్తి ఫలితాలు

రాహు మహాదశ – 18 సంవత్సరాలు   

రాహు మహాదశ / రాహు భుక్తి – 2 సంవత్సరాల 8 నెలల 12 రోజులు

  1. సహజంగా రాహు గ్రహానికి వృషభ రాశి ఉచ్చ స్థానం, అలాగే మిథున రాశి మూల త్రికోణ రాశి. కావున రాహు గ్రహం ఈ రాశులలో స్థితి అయి,

Read More

Share: