2021 సంవత్సరంలో 12 రాశుల వారికీ ఎలా ఉంటుంది

మన వ్యక్తిగత రాశి చక్రములో

శని, మరియు గురు గ్రహాల యొక్క గోచారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని జాతకుడు / జాతకురాలి  జాతక పలితాలు చెప్పడము జరుగుతుంది.

ఈ రెండు గ్రహాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని 12 రాశుల వారికి కేవలము వారి యొక్క లగ్నాన్ని మరియు లగ్నాధిపతిని మాత్రమే దృష్టిలో ఉంచుకుని చెప్పడము జరుగుతుంది.

సంఖ్యా శాస్త్ర

Read More

Numerology Professions – న్యూమరాలజీ వృత్తి, ఉద్యోగాలు

Numerology Professions

నెంబర్ -1

  • తత్వము                                 : అగ్ని
  • దిక్కు                                      : తూర్పు
  • జాతి                                         : క్షత్రియ
  • స్వభావము                             : క్రూరము
  • కాల పురష అంగము             : హృదయము

ఒకటవ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్య గ్రహాము. ఈ సంఖ్య అధికారాన్ని తెలియజేయును. ఈ ఒకటవ సంఖ్యలో జన్మించిన వాళ్ళు సంఘములో మంచి గుర్తింపు వుంటుంది. ఉన్నతమైన …

Read More

Numerology Lucky Numbers – అదృష్ట సంఖ్యాలు

Numerology Lucky Numbers

1వ సంఖ్యా – సూర్య గ్రహం – ఆదివారం 

ఏ నెలలోనైనా 1, 10, 19, 28 వ తేదిలలో జన్మించిన వారు 1వ సంఖ్యలో జన్మించినవారు.

వీరికి అదృష్ట సంఖ్యలు : 1, 2, 3, 4, 9

2వ సంఖ్యా – చంద్ర గ్రహం – సోమవారం

Read More

Share:
error: Content is protected !!