గ్రహాలు దిక్కులు – The Directions of the Planets

గ్రహాలు - దిక్కులు సూర్య - తూర్పు - East చంద్ర - ఉత్తరం - North కుజ - దక్షిణం, నైరుతి - South, South East బుధ - ఉత్తరం - North గురు - ఈశాన్యం - North East శుక్ర - ఆగ్నేయం - South East శని -…

Read More

Share:
error: Content is protected !!