గ్రహాలు దిక్కులు – The Directions of the Planets

గ్రహాలు – దిక్కులు

  1. సూర్య – తూర్పు – East
  2. చంద్ర – ఉత్తరం – North
  3. కుజ – దక్షిణం, నైరుతి – South, South East
  4. బుధ – ఉత్తరం – North
  5. గురు – ఈశాన్యం – North East
  6. శుక్ర – ఆగ్నేయం – South East
  7. శని –

Read More

Share:
error: Content is protected !!