వాస్తు జ్యోతిష్యం – ప్రాథమిక నియమాలు

12 రాశులు – దిక్కులు గ్రహాలు – దిక్కులు సూర్య –        తూర్పు చంద్ర –        ఉత్తరం & పడమర కుజ –        దక్షిణం బుధ –        ఉత్తరం గురు –        ఈశాన్యం శుక్ర –        దక్షిణం & తూర్పు శని –        పడమర రాహు –        నైరుతి కేతు –        బ్రహ్మస్థానం గ్రహాలు – ప్రతికూల స్థానాలు సూర్య –        6, 7, 8 చంద్ర –        6,8,12 కుజ –        4, 6, 8, 12 బుధ –        8, 12 గురు –        6, 7,8, 10 శుక్ర –        6, 8 శని –        1, 4 రాహు –        2, 4, 8, 9, 12 కేతు –        3, 6, 8 ఇక్కడ గ్రహాలు అలాగే ఆ గ్రహాలు ఏ ఏ

Read More

సంఖ్యాశాస్త్రం – గ్రహాలు దిక్కులు – Numerology Vastu Directions

గ్రహాలు – దిక్కులు సూర్య – తూర్పు – East చంద్ర – ఉత్తరం – North కుజ – దక్షిణం, నైరుతి – South, South East బుధ – ఉత్తరం – North గురు – ఈశాన్యం – North East శుక్ర – ఆగ్నేయం – South East శని – పడమర, వాయువ్యం – West, North West రాహు – ఉత్తరం – North కేతు – తూర్పు & ఉత్తరం – East & North గ్రహాలు – సంఖ్యలు సూర్య – 1 చంద్ర – 2 గురు – 3 రాహు – 4 బుధ – 5 శుక్ర – 6 కేతు – 7 శని – 8 కుజ – 9 జన్మ తేదీ – అదృష్ట సంఖ్యా మీ యొక్క జన్మ తేదీ ప్రకారం

Read More