ఆస్ట్రాలజీ ఆన్లైన్ వాట్స్ అప్ క్లాస్సేస్

KP అడ్వాన్సుడ్ ఆస్ట్రాలజీ నేర్చుకోండి Fee 5000/- Google Pay Number / Phone Pay Number 9542477903   సర్టిఫికెట్ కోర్స్ ఈ క్లాస్సేస్స్ ఏప్రిల్ 16, 2021 రోజున స్టార్ట్ చేయడము

సంతానం కోసం మంత్రం

సంతాన గోపాల మంత్రం || ఓం దేవకీ సుత గోవిందా వాసుదేవ జగత్పతే దేహిమే తనయం కృష్ణా త్వా మహం శరణం గతః || గర్భం అనేది స్త్రీ జీవితంలో ఒక మధురమైన అనుభూతి.

Name Correction

Numerology  Change your Name Numerologically and Astrologically పుట్టిన రోజులోని సంఖ్యాలను పరిగణలోకి తీసుకుని, అలాగే నక్షత్ర జ్యోతిష్య పద్దతిలో నక్షత్రం ప్రకారం అక్షరాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని, సంఖ్యాశాస్త్ర పద్దతిలో పేరులో
Share: