గ్రహాలు – వృత్తి, ఉద్యోగాలు

సూర్య గ్రహం : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, రాజకీయాలు, ముఖ్యమంత్రి, ప్రధానమంత్రి, అధ్యక్షుడు, తండ్రి వృత్తి, జ్యుయలరీ వ్యాపారం, ఎలక్ట్రానిక్స్, సర్జన్, సామాజిక సేవ, IAS అధికారులు, డాక్టర్. చంద్ర గ్రహం డైరీ వ్యాపారం, మెడికల్
Share: