కనుక పుష్యరాగం – Yellow Sapphire

5. కనుక పుష్యరాగం – Yellow Sapphire

ఈ రత్నం గురు గ్రహానికి సంబంధించినది. విద్య, జ్ఞానం, కుటుంబ జీవితం, ఉన్నత విద్య, సంతానం విషయానికి కారకత్వం వహిస్తుంది. కావునరాశి చక్రంలో గురు గ్రహం బలహీనంగా ఉంటె ఈ రత్నం ధరించడం వలన ఈ ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

కనుక పుష్యరాగం – Yellow Sapphire – 4000 – 15000

  • ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified )
  • కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది
  • Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903