గోమేధికం – Gomed

8. గోమేధికం – Gomed ఈ రత్నం రాహు గ్రహానికి కారకత్వం వహిస్తుంది. ఈ రత్నం ధరించడం వలన మానసిక సమస్యలు, అనారోగ్య సమస్యలు మరియి చేదు వ్యసనాల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. గోమేధికం (Gomed) – 1 క్యారెట్ – 5000 – 8000 ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified ) కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903  

Read More