మీన రాశి / లగ్నం – 2024

మీన రాశి / లగ్నం – అధిపతి గురు గ్రహం శని గోచరము – జనవరి 1 రోజున కుంభ రాశిలోకి ప్రేవేశిస్తాడు.కుంభ రాశి నుండి మీన రాశి 2వ స్థానము అవుతుంది గురు గోచరము – జనవరి 1 రోజున మేష రాశిలో 11:28:50 డిగ్రీలలో ఉన్నాడు. కుంభ రాశి నుండి మేషరాశి 12వ స్థానం అవుతుంది. ధన సంపాదన : మీన రాశికి శని గ్రహ గోచార స్థితి 12వ స్థానం అవుతుంది. గురు గ్రహ గోచర స్థితి మేష రాశిలో ఉంది. అలాగే మీనా రాశికి రాహు గ్రహ గోచార స్థితి 1వ స్థానం అవుతుంది. కావున మీనా రాశి రాహు గ్రహ గోచార ప్రభావములో ఉంది. గురు, శని, రాహు గ్రహాల కాంబినేషన్ చాలా మంచింది. కావున 2024 సంవత్సరంలో మీనా రాశి వారి వృత్తి లేదా వ్యాపారం ఏదైనా సరే ధన సంపాదన చాల

Read More

కుంభ రాశి / లగ్నం – 2024

కుంభ రాశి / లగ్నం – అధిపతి శని గ్రహం శని గోచరము – జనవరి 1 రోజున కుంభ రాశిలోకి ప్రేవేశిస్తాడు.కుంభ రాశి నుండి కుంభ రాశి 1వ స్థానము అవుతుంది గురు గోచరము – జనవరి 1 రోజున మేష రాశిలో 11:28:50 డిగ్రీలలో ఉన్నాడు. కుంభ రాశి నుండి మేషరాశి 3వ స్థానం అవుతుంది. ధన సంపాదన : శని గ్రహ గోచరం కుంభ రాశిలోనే స్థితి. అలాగే మీనా రాశి 2వ స్థానం అవుతుంది. కేతు గ్రహ గోచార స్థితి కన్య రాశి నుండి కుంభ రాశి 6వ స్థానం అవుతుంది. కావున కేతు గ్రహ ప్రభావంలో కుంభ రాశి మీద లేదు. కావున అగ్ని సంబంధ సంస్థలలో పని చేసేవారికి ధన సంపాదన బాగుంటుంది. అలాగే కెమికల్ సంబంధిత ఉద్యోగస్తులకు మరియు వ్యాపారం చేసేవారికి కూడా 2023 సంవత్సరంలో ధన సంపాదనతో పాటు మంచి

Read More

మకర రాశి  రాశి / లగ్నం – 2024

మకర రాశి / లగ్నం – అధిపతి చంద్ర గ్రహం శని గోచరము – జనవరి 1 రోజున కుంభ రాశిలోకి ప్రేవేశిస్తాడు.మకర రాశి నుండి కుంభ రాశి 2వ స్థానము అవుతుంది గురు గోచరము – జనవరి 1 రోజున మేష రాశిలో 11:28:50 డిగ్రీలలో ఉన్నాడు. మకర రాశి నుండి మేషరాశి 4వ స్థానం అవుతుంది. ధన సంపాదన : మకర రాశికి 2వ స్థానం కుంభ రాశి అవుతుంది. అలాగే మేష రాశి 4వ స్థానం అవుతుంది. రాహు, కేతు గ్రహాల ప్రభావం మకర రాశి మీద లేదు. కావున 2023 సంవత్సరంలో చేస్తున్న వృత్తి లేదా వ్యాపారం ఏదైనా సరే ఆర్థికపరమైన విషయాలలో మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. అలాగే అదృష్టాలు వరిస్తాయి. ప్రత్యేకించి భూ సంబంధ వ్యాపారాలు చేసేవారికి ధన సంపాదన పెరుగుతుంది. అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు స్థిరాస్తుల మీద పెట్టుబడులు పెట్టె అవకాశాలు ఉన్నాయి

Read More

ధనుస్సు రాశి / లగ్నం – 2024

ధనుస్సు రాశి / లగ్నం – అధిపతి గురు గ్రహం శని గోచరము – జనవరి 1 రోజున కుంభ రాశిలోకి ప్రేవేశిస్తాడు.ధనుస్సు రాశి నుండి కుంభ రాశి 3వ స్థానము అవుతుంది గురు గోచరము – జనవరి 1 రోజున మేష రాశిలో 11:28:50 డిగ్రీలలో ఉన్నాడు. ధనుస్సు రాశి నుండి మేషరాశి 5వ స్థానం అవుతుంది. ధన సంపాదన : ధనుస్సు రాశికి 3వ స్థానం కుంభ రాశి అవుతుంది. అలాగే 5వ స్థానం మేష రాశి అవుతుంది. అంటే ధనుస్సు రాశి ఈ గురు, శని గ్రహాల ప్రభావములో ఉంది. అలాగే ధనుస్సు రాశికి 5వ స్థానం మీన రాశిలో రాహు గ్రహ గోచార స్థితి. అంటే ధనుస్సు రాశి రాహు గ్రహ ప్రభావంలో ఉంది. చిట్ ఫండ్, ఫైనాన్స్ సంబంధిత వ్యాపారాలు చేసేవారికి ధన సంపాదన బాగుంటుంది. అలాగే లాయర్స్, ఇంజనీరింగ్ వృత్తిలో ఉండేవారికి కూడా

Read More

వృశ్చిక రాశి / లగ్నం – 2024

వృశ్చిక రాశి / లగ్నం – అధిపతి కుజ గ్రహం శని గోచరము – జనవరి 1 రోజున కుంభ రాశిలోకి ప్రేవేశిస్తాడు. వృశ్చిక రాశి నుండి కుంభ రాశి 4వ స్థానము అవుతుంది గురు గోచరము – జనవరి 1 రోజున మేష రాశిలో 11:28:50 డిగ్రీలలో ఉన్నాడు. వృశ్చిక రాశి నుండి మేషరాశి 6వ స్థానం అవుతుంది. ధన సంపాదన : వృశ్చిక రాశి నుండి 4వ స్థానం కుంభ రాశిలో శని గ్రహ గోచార స్థితి. అలాగే 5వ స్థానం మేష రాశిలో గురు గ్రహ గోచార స్థితి. ఇక్కడ రాహు, కేతు గ్రహాల గోచార ప్రభావం వృశ్చిక రాశి మీద లేదు కావున వృతి లేదా వ్యాపారం ఏదైనా సరే ధన సంపాదన చాలా బాగుంటుంది. ప్రత్యేకించి ఇంజినీర్ సంబంధిత ఉద్యగస్తులకు మరియు వ్యాపారం చేసేవారికి, అలాగే ఆధ్యాత్మిక సంబంధిత ఉద్యాగాలు మరియు వ్యాపారాలు చేసేవారికి

Read More

తులా రాశి / లగ్నం – 2024

తులా రాశి / లగ్నం – అధిపతి శుక్ర గ్రహం శని గోచరము – జనవరి 1 రోజున కుంభ రాశిలోకి ప్రేవేశిస్తాడు. తులారాశి నుండి కుంభ రాశి 6వ స్థానము అవుతుంది గురు గోచరము – జనవరి 1 రోజున మేష రాశిలో 11:28:50 డిగ్రీలలో ఉన్నాడు. తులారాశి నుండి మేషరాశి 7వ స్థానం అవుతుంది. ధన సంపాదన : తులా రాశి శని గ్రహ గోచార ప్రభావంలో ఉంది. అలాగే కేతు గ్రహ గోచార స్థితి కూడా తులా రాశిలో ఉంది. గురు గ్రహ గోచార స్థితి ప్రభావం తులారాశి మీద లేదు. కావున ఈ రాశి వారికీ 2023 సంవత్సరంలో ధన సంపాదన మాములుగా ఉంటుంది. ఫాషన్ డిజైనింగ్ ఉద్యోగస్తులకు,  మరియు వ్యాపారస్తులకు మాత్రమే కాస్త బాగుంటుంది, అలాగే  ఆహార సంబంధ వ్యాపారాలు మరియు వ్యవసాయం చేసేవారికి కూడా కాస్త బాగుంటుంది. మిగతా వారికి అసలు బాగుండదు.

Read More

కన్యారాశి / లగ్నం – 2024

  కన్య రాశి / లగ్నం – అధిపతి బుధ గ్రహం శని గోచరము – జనవరి 1 రోజున కుంభ రాశిలోకి ప్రేవేశిస్తాడు. కన్య రాశి నుండి కుంభ రాశి 6వ స్థానము అవుతుంది గురు గోచరము – జనవరి 1 రోజున మేష రాశిలో 11:28:50 డిగ్రీలలో ఉన్నాడు. సింహ రాశి నుండి మేషరాశి 8వ స్థానం అవుతుంది. ధన సంపాదన : కన్యా రాశి మీద గురు గ్రహ గోచార ప్రభావం ఉంది. అలాగే కన్యారాశికి 2వ స్థానం కన్య రాశిలో కేతు గ్రహ గోచార స్థితి. కావున ఆధ్యాత్మిక సంబంధిత ఉద్యోగస్తులకు లేదా వ్యాపారం చేస్తున్నవారికి ధన సంపాదన బాగుంటుంది. మిగతావారికి అసలు బాగుండదు. ఆర్థికంగా నష్టాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే వైద్య సంబంధిత ఉద్యోగస్తులకు లేదా వ్యాపారం చేస్తున్నవారు జాగ్రతగా ప్రణాళిక చేసుకుంటే నష్టాలను అధిగమించవచ్చు. కన్యా లగ్నానికి అధిపతి బుధ గ్రహం –

Read More

సింహ రాశి / లగ్నం – 2024

సింహ రాశి / లగ్నం – అధిపతి సూర్య గ్రహం శని గోచరము – జనవరి 1 రోజున కుంభ రాశిలోకి ప్రేవేశిస్తాడు. సింహ రాశి నుండి కుంభ రాశి 7వ స్థానము అవుతుంది గురు గోచరము – జనవరి 1 రోజున మేష రాశిలో 11:28:50 డిగ్రీలలో ఉన్నాడు. సింహ రాశి నుండి మేషరాశి 9వ స్థానం అవుతుంది. ధన సంపాదన : సింహ రాశి మీద గురు గ్రహ గోచార ప్రభావం లేదు. శని గ్రహ గోచరం సింహ రాశి ప్రభావంలో ఉంది. కావున ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు మాత్రమే 2023 సంవత్సరంలో ధన సంపాదన బాగుంటుంది. అలాగే వీరు ఏ పని మొదలు పెట్టిన విజయవంతం అవుతాయి. అలాగే మిగతావారికి ధన సంపాదన మామూలుగానే ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి వ్యాపారాలు చేసేవారికి నష్టాలు కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే రాజకీయ నాయకులకు కలిసి రాదు. ఆర్థిక పరమైన

Read More

కర్కాటక రాశి / లగ్నం – 2024

కర్కాటక రాశి / లగ్నం – అధిపతి చంద్ర గ్రహం శని గోచరము – జనవరి 1 రోజున కుంభ రాశిలోకి ప్రేవేశిస్తాడు. కర్కాటక రాశి  నుండి కుంభ రాశి 8వ స్థానము అవుతుంది గురు గోచరము – జనవరి 1 రోజున మేష రాశిలో 11:28:50 డిగ్రీలలో ఉన్నాడు. కర్కాటక రాశి నుండి మేషరాశి 10వ స్థానం అవుతుంది. ధన సంపాదన : ఒక గురు గ్రహ గోచార ప్రభావంలో కర్కాటక రాశి ఉంది. కావున ప్రత్యేకించి ఎగుమతి, దిగుమతి వ్యాపారాలు, అలాగే టూరిజం, ఆహార సంబంధ వ్యాపారాలు మరియు వైద్య సంబంధ వ్యాపారాలు చేసేవారికి ధన సంపాదన బాగుంటుంది. అలాగే కొత్తగా వ్యాపారం చేయాలనుకునే వారికి 2023 సంవత్సరంలో లాభాలు చాలా బాగుంటాయి అలాగే మంచి గుర్తింపు కూడా వస్తుంది. అలాగే ఈ రాశి వారికి షేర్ మార్కెట్ వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. అలాగే స్థిరాస్తులుమీద పెట్టుబడులు

Read More

వృషభ రాశి / లగ్నం – 2024

వృషభ రాశి / లగ్నం – అధిపతి శుక్ర గ్రహం శని గోచరము – జనవరి 1 రోజున కుంభ రాశిలోకి ప్రేవేశిస్తాడు. వృషభ రాశి నుండి కుంభ రాశి 10వ స్థానము అవుతుంది గురు గోచరము – జనవరి 1 రోజున మేష రాశిలో 11:28:50 డిగ్రీలలో ఉన్నాడు. వృషభ రాశి నుండి మేషరాశి 12వ స్థానం అవుతుంది. ధన సంపాదన : వృషభ రాశి ఒక గురుగ్రహ గోచార ప్రభావంలో ఉంది. కావున దేవాదాయ శాఖ మరియు ఆధ్యాత్మిక సంస్థలలో పని చేసేవారికి ధన సంపాదన బాగుంటుంది. అలాగే చిట్ ఫండ్ వ్యాపారాలు మరియు ఫైనాన్స్ సంబంధిత వ్యాపారాలు చేసేవారికి మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. అలాగే గ్రూప్ 1 కేటగిరీ ఉద్యోగాలు చేసేవారికి కూడా 2023 సంవత్సరంలో చాలా బాగుంటుంది. ఇక మిగత వారికి మాములుగా ఉంటుంది. వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్ర గ్రహం – 2వ స్థానం

Read More