కెంపు – Ruby

1. కెంపు – Ruby

కెంపు ఎరుపు రంగు రత్నం. ఇది సూర్య గ్రహానికి సంకేతం – జాతకుడు జన్మ రాశి చక్రంలో సూర్య గ్రహం అనుకూలంగా ఉంటె విశ్వాసం, నాయకత్వం మరియు ప్రభుత్వ రంగ బెనిఫిట్స్ విషయాలకు సంబంధం కలిగి ఉంటాడు. సూర్య గ్రహం యొక్క అనుకూలమైన ప్రభావాన్ని మెరుగుపరచడానికి కెంపు రత్నం ఉపయోగకరమైందిగా సూచిస్తారు.

కెంపు (Ruby) – 1 క్యారెట్ – 8000

  • ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified )
  • కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది
  • Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903