డిగ్రీస్ – Degrees 

డిగ్రీస్ – Degrees 

Astrology Important Degrees of Exaltation and Debilitation

ఉచ్చ, నీచ, మూల త్రికోణ  మరియు స్వంత రాశి  డిగ్రీల యెక్క ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించడము జరిగింది.

ఉచ్చ నీచ స్థాన డిగ్రీలు

గ్రహము –రాశి ఉచ్చ గ్రహము – రాశి నీచ
సూర్య – మేష 0 to 10 Degrees సూర్య  తులా 0 to 10 Degrees
చంద్ర –వృషభ 0 to 03 Degrees చంద్ర – వృచ్చిక 0 to 03 Degrees
కుజ – మకర 0 to 28 Degrees కుజ – కర్కాటక 0 to 28 Degrees
బుద – కన్యా 0 to 15 Degrees బుధ – మీనా 0 to 15 Degrees
గురు – కర్కాటక 0 to 05 Degrees గురు – మకర 0 to 05 Degrees
శుక్ర – మీనా 0 to 27 Degrees శుక్ర – కన్యా 0 to 27 Degrees
శని – తులా 0 to 20 Degrees శని – మేష 0 to 20 Degrees
రాహు – వృషభ 0 to 20 Degrees రాహు – వృచ్చిక 0 to 20 Degrees
కేతు – వృచ్చిక 0 to 20 Degrees రాహు – వృషభ 0 to 20 Degrees
 1. ఉచ్చ స్థానములో ఉన్న డిగ్రీలు – మొదటి  (పాముఖ్యతనివ్వాలి.
 2. మూల (తికోణ డిగ్రీలు – రెండవ (పాముఖ్యతనివ్వాలి
 3. స్వంత రాశి డిగ్రీలు– మూడవ (పాముఖ్యతనివ్వాలి
 4. నీచ  స్థానములో ఉన్న డీ(గీలు – చివరి (పాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి.

గ్రహాలు రాశి చక్రములో ఏ ఏ డిగ్రీలలో ఉన్నాయే సరైన పద్దతిలో అర్థము  చేసుకోగలిగితే, ఆ గ్రహాల యెక్క బలం తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఆ గ్రహము ఆ స్థానానికి మంచి పలితాలను ఇస్తుందని అర్తము అవుతుంది.

 1. సహజంగా గ్రహాలు, స్థానాల యెక్క డిగ్రీలు 12 డిగ్రీల నుండి 18 డిగ్రీల మద్య వుంటే మంచిది.
 2. ఉదాహరణకు శుక్ర గ్రహము మీనా రాశిలో మొదటి 0 డిగ్రీల  నుండి 27 డిగ్రీల వరకు ఉచ్చ స్థానము.  కాబ్బటి, ఈ డిగ్రీలు కూడా 12 డిగ్రీల నుండి 18 డిగ్రీల మద్య వుంటే మరి మరి మంచిదని గ్రహించాలి.
 3. మరొక ఉదాహరణ: చంద్ర గ్రహము వృషభ రాశిలో మొదటి 3 డిగ్రీల వరకు ఉచ్చ స్థానము. ఒకవేళ ఈ గ్రహము ఉచ్చ స్థానము డిగ్రీలలో కాకుండా 12 డిగ్రీల నుండి 18 డిగ్రీల మద్యన వుంది అనుకోండి, అప్పుడు మొదటి  (పాముఖ్యత 12 డిగ్రీల నుండి 18 డిగ్రీలలో పడిన గ్రహానికి ఇవ్వాలి.
 4. ఎందుకంటె ఈ డిగ్రీలు చంద్ర గ్రహానికి చెందిన రోహిణి నక్షత్రనికి చెందిన డిగ్రీలు. అంటే స్వంత నక్ష(తానికి చెందిన డిగ్రీలు. ఈ డీగీలలో ఉంటె చంద్ర గ్రహానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు – Positional Status వస్తుంది. Positional Status అంటే ఆ గ్రహం రాశి చక్రంలో బలంగా ఉందని అర్థం. ఈ Positional Status గ్రహానికి సంబంధించిన దశ, భుక్తి కాలాలలో ఖచ్చితంగా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
 5. రోహిణి వృషభములో 10 డిగ్రీల నుండి 23.20 డిగ్రీల వరకు వుంటుంది. ఒకవేళ 18 డిగ్రీల తరువాత పడిందనుకోండి, అప్పుడు మొదటి (పాముఖ్యత ఉచ్చ స్థాన డిగ్రీలకు ఇవ్వాలి.
 6. ఇదే పద్దతిలో అన్ని గ్రహాల యెక్క డిగ్రీలను చూసుకోవాలి.

 

మూల త్రికోణ డిగ్రీలు మరియు స్వంత రాశి యెక్క డిగ్రీలు

 1.  సూర్య గ్రహం,  సింహ రాశిలో మొదటి 0 to 20 డిగ్రీలవరకు మూల త్రికోణ డిగ్రీలు. తరువాత 20 to 30 డిగ్రీల వరకు స్వంత రాశి డిగ్రీలు.
 2. చంద్ర గ్వృరహం, వృషభ రాశిలో మొదటి 0 to 27 మూల డీ(గీల వరకు మూల త్రికోణ డిగ్రీలు. తరువాత కర్కాటక రాశి మొత్తం 30 డిగ్రీలు స్వంత రాశి డిగ్రీలు.
 3. కుజ గ్మేరహం మేష రాశిలో 0 నుండి 12 డీ(గీల వరకు మూల త్రికోణ డిగ్రీలు. తరువాత 12 to 30 డిగ్రీలు. వరకు స్వంత రాశి డీ(గీలు.. తరువాత వృచ్చిక రాశి మొత్తం స్వంత రాశి డిగ్రీలు.
 4. బుధ గ్రహం కన్యా రాశిలో 15 to 20 డిగ్రీల వరకు మూల త్రికోణ డిగ్రీలు. తరువాత 20 to 30డిగ్రీల వరకు స్వంత రాశి డిగ్రీలు.
 5. గురు గ్రహం ధనస్సు రాశిలో మొదటి 0 to10 డీ(గీలవరకు మూల త్రికోణ డిగ్రీలు. తరువాత 10 to 30 డీ(గీల వరకు స్వంత రాశి డీ(గీలు. తరువాత మీనా రాశిలో 0 to 30 డీ(గీల వరకు స్వంత రాశి డీ(గీలు.
 6. శుక్ర గ్రహం  తులా రాశిలో మొదటి 0 to15 డీ(గీల వరకు మూల త్రికోణ డిగ్రీలు. తరువాత 15 to 30 డీ(గీల వరకు స్వంత రాశి డీ(గీలు. తరువాత వృషభ రాశిలో మొత్తం 30 degreeలు స్వంత రాశి డీ(గీలు
 7. శని గ్రహం  కుంభ రాశిలో 0 to 20 డిగ్రీల వరకు మూల త్రికోణ డిగ్రీలు. తరువాత  20 to 30 డిగ్రీల వరకు స్వంత రాశి డిగ్రీలు. తరువాత మకర రాశి మొత్తం 30 డీ(గీలు స్వంత రాశి డీ(గీలు.
 8. రాహు గ్రహం  కుంభ రాశి మొత్తం 30 డిగ్రీలు మూల త్రికోణ డిగ్రీలు. తరువాత కన్య రాశి మొత్తం 30 డిగ్రీలు స్వంత రాశి డిగ్రీలు.
 9. కేతు గ్రహం  సింహా రాశి మొత్తం 30 డిగ్రీలు మూల త్రికోణ డిగ్రీలు. తరువాత మీన రాశి మొత్తం 30 డిగ్రీలు స్వంత రాశి డిగ్రీలు.
 10. మూల త్రికోణ డిగ్రీలలో ఏ గ్రహం ఉంటుందో, ఆ గ్రహానికి త్రికోణ స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ వస్తే, ఈ గ్రహాలకు సంబంధించిన దశ, భుక్తి కాలాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
 11. ప్రధానమైన డిగ్రీల గురించి యూట్యూబ్ లో వీడియోలు చెయడం జరిగింది. లింక్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది

NS తెలుగు ఆస్ట్రాలజీ యూట్యూబ్ లింక్  :  https://www.youtube.com/nsteluguworld

జ్యోతిష్యం నేర్చుకోండి : https://nsteluguastrology.com/category/learn-astrology/