నెక్లెస్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది

Horary Astrology – Necklace

ఫిబ్రవరి 21, 2021 రోజున ఉదయం 10 గంటలకు,

తన నెక్లెస్ కనిపించడం లేదని నా భార్య ప్రమీల చెప్పడం జరిగింది.
హోరారీ ప్రశ్న జ్యోతిష్య పద్దతిలో – నెక్లెస్ ఇంట్లో ఉందా లేదా తెలుసుకోవటానికి, 1 నుండి 249 నెంబర్స్ మధ్యలో 55 వ నెంబర్ తీసుకున్నాను.

హోరారీ …

Read More

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ రూల్స్

KP Horary Astrology – ప్రశ్న జ్యోతిష్యములో

  1. 1 నుండి 249 సబ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. తన గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న వ్యక్తి ఈ 1 నుండి 249 సంఖ్యలలో ఏదో ఒక సంఖ్యా చెప్పడము జరుగుతుంది. ఈ నెంబర్ ప్రకారము జ్యోతిష్యుడు తన  స్థలము నుండి ఏ సమయానికి చార్ట్ వేస్తె ఈ సమయము ప్రకారము

Read More

Share: