కుజ దోషం – శ్రీ మంగళ చండికా స్తోత్రం.

కుజ దోషం – శ్రీ మంగళ చండికా స్తోత్రం.

కుజ దోషం

రాశి చక్రంలో కుజ గ్రహం లగ్నం, చంద్ర మరియు శుక్ర గ్రహం నుండి 2,4,7,8,12 స్థానాలలో స్థితి అయితే ఆ జాతకుడుకికి / జాతకురాలికి కుజ దోషం ఉన్నట్టు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి.

కుజ గ్రహ ప్రభావం ఉన్న వారికి వివాహం ఆలస్యం అవుతుంది. కుజ గ్రహ దోషం పోవడానికి చక్కటి పరిహార మంత్రం శ్రీ మంగళ చండికా స్తోత్రం.

శ్రీ మంగళ చండికా స్తోత్రం

 • దేవి శోడష వర్మియామ్ సుస్త్ర యవ్వనామ్
  బింబోక భీమ్ సుదతీమ్ సుద్దామ్ శరత్ పద్మ నిభాననామ్
  శ్వేత సంపక వర్ణామ్ సునీ లోత్భల లోసనామ్ జగతాత్రీమ్
  సదాత్రీమ్ చ సర్వేభ్యః సర్వ సంపదామ్.
  సంసార సాగరే కావే జ్యోతి రూపాం
  సదాభజే దేవాస్య చ ద్యాన మిత్యవమ్ స్థవానమ్ సృయతామునే.

అలాగే ఈ శ్రీ మంగళ చండికా స్తోత్రంతో పాటు నవగ్రహ స్తోత్రాలలో కుజ గ్రహానికి చెందిన కుజ గ్రహ స్తోత్రాన్ని కూడా ప్రతిరోజు పఠించడం మరి మంచిది.

కుజ గ్రహ స్తోత్రం

 • ధరణీ గర్భ సంభూతం,
  విద్యుత్కాంతి సమప్రభమ్ |
  కుమారం శక్తిహస్తం,
  తం మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ ||