27 నక్షత్రాలు – నక్షత్ర గాయత్రి మంత్రాలు

27 నక్షత్రాలు – నక్షత్ర గాయత్రి మంత్రాలు

వేద గాయత్రి నక్షత్ర మంత్రాలు

 • ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. అలాగే ఆ నక్షత్రానికి ఏ వారం ఆధిపత్యం వహిస్తుందో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే నక్షత్రానికి అదృష్ట సంఖ్యలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది.
 • మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రానికి చెందిన నక్షత్ర గాయత్రి మంత్రాన్ని నిత్యం క్రమం తప్పకుండా ప్రతి రోజు 108 సార్లు జపించాలి.
 • నక్షత్రానికి ఆధిపత్యం వహించే వారం రోజు జపించి మీకు ఉన్నంతలో పేదవారికి సహాయం చేయండి.
 • లేదా అదృష్ట సంఖ్యకు సంబంధించిన తేదీలలో కూడా పేదవారికి సహాయం చేయవచ్చు. ఉదారణకు అదృష్ట సంఖ్యా 1 అనుకుందాం, అంటే ఏ నెలలోనైనా 1,10,19,28 వ తేదీలని అర్థం
 • ఈ విధంగా చేయడం వలన ఖచ్చితంగా శుభ ఫలితాలు జరుగుతాయని శాస్త్రాలు తెలియజేస్తున్నాయి

1. అశ్విని

అదృష్ట వారం : ఆదివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,5

 • ఓం శ్వేతవర్ణై విద్మహే
  సుధాకరాయై ధిమహి
  తన్నో అశ్వినేన ప్రచోదయాత్

2. భరణి

అదృష్ట వారం : శుక్ర వారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 5,6

 • ఓం కృష్ణవర్ణై విద్మహే
  దండధరాయై ధిమహి
  తన్నో భరణి: ప్రచోదయాత్

3. కృత్తిక

అదృష్ట వారం : ఆదివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,3,5

 • ఓం కృష్ణవర్ణై విద్మహే
  దండధరాయై ధిమహి
  తన్నో భరణి: ప్రచోదయాత్

4. రోహిణి

అదృష్ట వారం : సోమవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,7

 • ఓం ప్రజావిరుధ్ధై చ విద్మహే
  విశ్వరూపాయై ధీమహి
  తన్నో రోహిణి ప్రచోదయాత్

5. మృగశిర

అదృష్ట వారం : మంగళవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,3,9

 • ఓం శశిశేఖరాయ విద్మహే
  మహారాజాయ ధిమహి తన్నో
  మృగశిర: ప్రచోదయాత్

6. ఆరుద్ర

అదృష్ట వారం : సోమవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,9

 • ఓం మహాశ్రేష్ఠాయ విద్మహే
  పశుం తనాయ ధిమహి
  తన్నో ఆర్ద్రా: ప్రచోదయాత్

7. పునర్వసు

అదృష్ట వారం : గురువారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,3

 • ఓం ప్రజా వరుధ్ధై చ విద్మహే
  అదితి పుత్రాయ ధిమహి
  తన్నో పునర్వసు ప్రచోదయాత్

8. పుష్యమి

అదృష్ట వారం : శనివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 5,6,8

 • ఓం బ్రహ్మవర్చసాయ విద్మహే
  మహాదిశాయాయ ధిమహి
  తన్నో పుష్య: ప్రచోదయాత్

9. ఆశ్లేష

అదృష్ట వారం : బుధవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,5

 • ఓం సర్పరాజాయ విద్మహే
  మహారోచకాయ ధిమహి
  తన్నో ఆశ్లేష: ప్రచోదయాత్

10. మఖ

అదృష్ట వారం : ఆదివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,5

 • ఓం మహా అనగాయ విద్మహే
  పిత్రియాదేవాయ ధిమహి
  తన్నో మఖ: ప్రచోదయాత్

11. పుబ్బ / పూర్వఫల్గుణి

అదృష్ట వారం : శుక్ర వారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 5,6

 • ఓం అరియంనాయ విద్మహే
  పశుదేహాయ ధిమహి తన్నో
  పూర్వఫల్గుణి ప్రచోదయాత్

12. ఉత్తర / ఉత్తర ఫల్గుణి

అదృష్ట వారం : ఆదివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,3,5

 • ఓం మహాబకాయై విద్మహే
  మహాశ్రేష్ఠాయై ధీమహి తన్నో
  ఉత్తర ఫల్గుణి ప్రచోదయాత్

13. హస్త

అదృష్ట వారం : సోమవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,7

 • ఓం ప్రయచ్చతాయై
  విద్మహే ప్రకృప్రణీతాయై ధీమహి
  తన్నో హస్తా: ప్రచోదయాత్

14. చిత్త

అదృష్ట వారం : మంగళవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,3,9

 • ఓం మహాదృష్టాయై విద్మహే
  ప్రజారపాయై ధీమహి
  తన్నో చిత్త: ప్రచోదయాత్

15. స్వాతి

అదృష్ట వారం : సోమవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,9

 • ఓం కామసారాయై విద్మహే
  మహాని ష్ఠాయై ధీమహి
  తన్నో స్వాతి: ప్రచోదయాత్

16. విశాఖ

అదృష్ట వారం : గురువారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,3

 • ఓం ఇంద్రాగ్నేస్యై విద్మహే
  మహాశ్రేష్ఠాయై చ ధీమహీ
  తన్నో విశాఖ: ప్రచోదయాత్

17. అనురాధ

అదృష్ట వారం : శనివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 5,6,8

 • ఓం మిత్రదేయాయై విద్మహే
  మహామిత్రాయ ధీమహి
  తన్నో అనూరాధా ప్రచోదయాత్

18. జేష్ఠ

అదృష్ట వారం : బుధవారం

 • ఓం జ్యేష్ఠాయై విద్మహే
  మహాజ్యేష్ఠాయై ధీమహి
  తన్నో జ్యేష్ఠా: ప్రచోదయాత్

19. మూల

అదృష్ట వారం : ఆదివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,5

 • ఓం ప్రజాధిపాయై విద్మహే
  మహా ప్రజాధి దాయై ధీమహి
  తన్నో మూల: ప్రచోదయాత్

20. పూర్వాషాఢా

అదృష్ట వారం : శుక్ర వారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 5,6

 • ఓం సముద్ర కామాయై విద్మహే
  మహాబీజితాయై ధిమహితన్నో
  పూర్వాషాఢా ప్రచోదయాత్

21. ఉత్తరాషాఢా

అదృష్ట వారం : ఆదివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,3,5

 • ఓం విశ్వేదేవాయ విద్మహే
  మహాషాఢాయ ధిమహి
  తన్నో ఉత్తరాషాఢా: ప్రచోదయాత్

22. శ్రవణము

అదృష్ట వారం : సోమవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,7

 • ఓం మహాశ్రేష్ఠాయ విద్మహే
  పుణ్యశ్లోకాయ ధీమహి
  తన్నో శ్రవణ ప్రచోదయాత్

23. ధనిష్ఠా

అదృష్ట వారం : మంగళవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,3,9

 • ఓం అగ్రనాథాయ విద్మహే
  వసూప్రితాయ ధీమహి
  తన్నో శర్విష్ఠా: ప్రచోదయాత్

24. శతభిషం

అదృష్ట వారం : సోమవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,9

 • ఓం భేషజాయ విద్మహే
  వరుణ దేహాయ ధీమహి
  తన్నో శతభిషం: ప్రచోదయాత్

25. పూర్వాభాద్ర

అదృష్ట వారం : గురువారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,3

 • ఓం తేజస్కరాయ విద్మహే
  అజరక పాదాయ ధీమహి తన్నో
  పూర్వప్రోష్టపత: ప్రచోదయాత్

26. ఉత్తరాభాద్ర

అదృష్ట వారం : శనివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 5,6,8

 • ఓం అహిరబుధ్నాయ విద్మహే
  ప్రతిష్ఠాపనాయ ధీమహి తన్నో
  ఉత్తరప్రోష్టపత: ప్రచోదయాత్

27. జేష్ఠ

అదృష్ట వారం : బుధవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,5

 • ఓం విశ్వరూపాయ విద్మహే
  పూష్ణ దేహాయ ధీమహి
  తన్నో రేవతి: ప్రచోదయాత్

జ్యోతిష్య పరిహారాలు : https://nsteluguastrology.com/category/articles/astro-remedies-telugu/

NS తెలుగు ఆస్ట్రాలజీ యు ట్యూబ్ ఛానల్ – https://www.youtube.com/nsteluguworld
Aryan Astrology Research Centre – https://aryanastrologyresearchcentre.blogspot.com/